سبد خرید

عکسهای آتلیه با کد های تخفیف استثنایی سال 97 *** با وارد کردن کد تخفیف ، قیمت با تخفیف محاسبه خواهد شد**


عکسهای آتلیه سایز 100x150
عکسهای آتلیه سایز 20x30 و 20x25
عکسهای آتلیه سایز 30x40
عکسهای آتلیه سایز 30x60
عکسهای آتلیه سایز 40x50
عکسهای آتلیه سایز 40x60
عکسهای آتلیه سایز 50x60
عکسهای آتلیه سایز 50x70
عکسهای آتلیه سایز 60x90
عکسهای آتلیه سایز 90x120
عکسهای آتلیه سایز 100x150
3,800,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 20x30 و 20x25
38,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 30x40
65,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 30x60
75,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 40x50
115,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 40x60
135,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 50x60
150,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 50x70
165,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 60x90
220,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید

عکسهای آتلیه سایز 90x120
3,300,000 تومان

توضیحات
پس از ثبت نام و ثبت سفارش ، قبل از پرداخت آنلاین
20 درصد تخفیف سال 1397 را از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی دریافت نمایید.
و یا از طریق ارسال پیام تلگرامی کد تخفیف فوق را درخواست نمایید.
آدرس تلگرام iranintellect@
در صورت عدم موفقیت ، در هنگام تحویل سفارش 20 درصد مبلغ را نقدا مطالبه نمایید